Guardia Nacionals besök i Göteborg 1912.

Det stod en hel del om “Argentinabåten” i dåtidens Göteborgs Aftonblad. Här är ett urval:

Måndag 4 mars 1912. Boforspatroner till Argentina.
Ett stort argentinskt transportfartyg Guardia Nacional inkom på söndagen till Göteborg, närmast från Hamburg, och förankrade vid Sågen. Fartyget som är ett slags kombinerat transport- och öfningsfartyg, mäter 3319 ton och har en besättning af 447. Här skall intagas 110 tons patroner för Argentianska regeringens räkning från Bofors. Ångaren afgår om några dagar direkt till Buenos Ayres.

Lördag 9 mars 1912.
Ångaren som beräknas afgå måndag morgon, har här inlastat 120 tons kanonammunition från Bofors bruk, representerande ett värde af 380 000 kronor och utgörande 2 875 hela skott för 10 cm kanoner. Därjämte har för att visa ammunitionens effektivitet inlastats 18 tons med Boforskanoner sönderskjutna pansarplåtar. Fartyget afgår härifrån till Pillau, där två för argentinska marinen beställda torpedbåtar skola bemannas, och sedan till Kiel, där också ett par torpedbåtar färdigbyggts för Argentinas räkning.

Måndag 11 mars 1912. Guardia Nacionals besök.
Argentinas generalkonsul i Sverige, senhor don Horacio Mayer, gaf i lördags afton klockan half 8, middag på Pallas hotel för officerarna på Guardia Nacional och representanter för Göteborgs stad.
Vid champagnen höll konsul Mayer på engelska ett tal för det växande handelsutbytet mellan Sverige och Argentina och utbrakte slutligen en skål för Sverige och konung Gustaf. Stadsfullmäktiges ordförande hr Axel Carlander besvarade denna skål med ett tal på franska och engelska och en skål för det unga landet Argentina.
Borgmästare Peter Lamberg höll på spanska ett tal för den argentinska marinen, som besvarades af Guardia Nacionals befälhafvare Julio Mendeville med en skål för den svenska flottan.
Slutligen framförde hr Axel Carlander i ett välformadt tal på spanska gästernas tack till konsul Mayer.
Guardia Nacional afgår imorgon med Pillau som närmaste mål.

Det här är en kompletterande text till “Mormor, livet och kärleken”.